Miljö & Kvalité

ISO 14001

Miljöcertifiernig

Miljöledningssystemet ISO 14001 hjälper oss att på ett systematiskt sätt minimera negativ påverkan på miljön och vår omgivning. Det ger oss ett ramverk för att hålla kontroll på lagar och att förbättra vår mijöprestanda som tex identifiering av risker, analys, målsättning och mätning.

Certifieringen innebär även att vi årligen granskas av utomstående miljö och kvalitetsrevisor från Nemko.
Vi på EFMAB kontrollerar i sin tur våra under leverantörer så att de uppfyller gällande lag krav
ISO 14001 är den mest vanliga och globalt erkända standarden

efmab_cert

ISO 9001

Kvalitetsledningssystem (uppföljning och säkerställning av kvalitet)

  • Dokumentstyrning
  • Kvalitetssystemet är nivåindelat under en övergripande process karta
  • Består av processer, beskrivningar och rutiner
  • Underliggande instruktioner, mallar, checklistor och datasystem
  • Kvalitetspolicy
  • Kvalitetsmål
  • Avvikelsehantering
efmab_cert3
efmab_maskiner

Arbetsmiljö

EFMAB förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor.
Alla medarbetare har ett eget ansvar för sin säkerhet, följa lagar, regler och de säkerhetsrutiner som finns inom företaget.

Mänskliga rättigheter

Stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter

Arbetsvillkor

Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar Avskaffa alla former av tvångsarbete
Avskaffa barnarbete
Inte diskriminera vid anställning och yrkesutövning

Miljö

Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöproblem Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik

Korruption

Arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

efmab_red